Welke zijn de voordelen, de nadelen en de aandachtspunten van een abonnementspolis BA architect en hoe zit het met de jaarlijkse aangifte?

Voordelen

 

Een samenwerkingsproject verzekeren in uw abonnementspolis, biedt enkele duidelijke voordelen.

 

 • U geniet een doorlopende dekking zonder extra administratie.
   

Uw abonnementspolis dekt doorlopend uw beroepsaansprakelijkheid én uw burgerlijke aansprakelijkheid uitbating. Dat geldt ook voor een project dat u in samenwerking met andere partners realiseert. U hoeft voor dat project geen specifieke aanvraag te verrichten en er zijn geen aparte instapkosten als het project van start gaat.

 

 • U betaalt geen voortijdige premie.

 

Als u een abonnementspolis met een afrekening op ereloon heeft, betaalt u de eerste premie pas in het jaar dat volgt op dat waarin u uw eerste ereloonschijf hebt opgevraagd.
Als uw abonnementspolis werkt met een afrekening op de uitgevoerde waarde der werken, betaalt u de eerste premie pas in het jaar na dat waarin de werken zijn opgestart. Dat kan voordelig zijn als werken on hold worden geplaatst of helemaal niet worden uitgevoerd.

In beide afrekeningsformules wordt uw premie ook uitsluitend op uw aandeel in de erelonen berekend.

 

 • U verzekert zich bij uw vertrouwde verzekeraar tegen de gekende voorwaarden.


Als u over interessante voorwaarden beschikt, worden die ook op het project in kwestie toegepast. De verzekeraar kan de voorwaarden van uw abonnementspolis immers slechts periodiek herbekijken.

 

 • Het premievolume van uw polis verhoogt.


Misschien krijgt u betere premievoorwaarden doordat u een groter project in uw abonnementspolis opneemt.

 

 

 • De posterioriteit is doorlopend gedekt.


U hoeft geen aparte premie te betalen voor de tienjarige aansprakelijkheid, want die is gedekt zolang uw abonnementspolis loopt.

 

Nadelen


De abonnementspolis heeft ook nadelen.

 

 

 • De voorwaarden inzake verzekerd kapitaal en vrijstelling volstaan

misschien niet.


De abonnementspolis is in eerste instantie bedoeld voor een groter aantal projecten per jaar en daardoor doorgaans op maat gesneden van doorsnee projecten. De standaardwaarborgen per schadegeval zijn meestal gebaseerd op de wettelijke minima. Omdat er zich meerdere schadegevallen per jaar kunnen voordoen, wordt de vrijstelling bewust laag gehouden, wat resulteert in hogere premies.

 

 • De polis is jaarlijks opzegbaar en de voorwaarden en premie kunnen periodiek wijzigen.


De verzekeringsmaatschappij kan naar aanleiding van de jaarlijkse of driejaarlijkse stilzwijgende verlenging de   voorwaarden eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld wegens veelvuldige of aanzienlijke schadegevallen. Zij kan ook eenzijdig beslissen tot een algemene premieverhoging voor de volledige portefeuille. Tussen 2004 en 2014 gebeurde dat effectief enkele keren. 

U weet dus nooit op voorhand of u voor een bepaald project dezelfde voorwaarden zal behouden, noch kent u op voorhand de uiteindelijke verzekeringskost.
Daarnaast behoudt de maatschappij zich het recht voor om de polis eenzijdig op te zeggen op de jaarlijkse vervaldag of na schade.

 

 • De solidaire aansprakelijkheid is standaard niet gedekt en soms geldt een meldingsplicht.


Volgens de algemene voorwaarden van enkele maatschappijen worden opdrachten in samenwerking beschouwd als een verzwaring van het risico. De verzekering van dergelijke opdrachten vergt het voorafgaand schriftelijk akkoord van de verzekeraar, eventueel met toepassing van bijzondere premievoorwaarden. Bij het ontbreken van zo’n akkoord wordt de dekking vaak beperkt tot het aandeel van de verzekerde en is de solidaire aansprakelijkheid dus niet automatisch gedekt.

 

 • Een uitbreiding van de dekking voor een welbepaald project is complex.

 

U kunt vragen om, door middel van een bijvoegsel binnen de abonnementspolis, de waarborgen, vrijstelling, premievoorwaarden en andere aan te passen voor een specifiek project. Maar opnieuw behoudt de verzekeraar zich het recht voor om jaarlijks de voorwaarden te herzien of op te zeggen. Door een dergelijk bijvoegsel wordt het ook moeilijker om uw polis door een andere verzekeringsmaatschappij te laten overnemen. De nieuwe maatschappij moet dan immers die specifieke voorwaarden mee overnemen, wat niet altijd evident is. Als de overname jaren na de  uitvoering van het project gebeurt, neemt de nieuwe verzekeraar namelijk een zwaarder risico ten laste zonder daarvoor een hogere premie te kunnen vragen, vermits u die al volledig betaald heeft aan de vorige maatschappij.

 

 • U moet de posterioriteit eventueel nog afkopen.


Als u uw activiteiten stopzet, moet u de verzekeraar nog een premie betalen voor de resterende aansprakelijkheid. Deze continue dekking is opgelegd door de wet-Laruelle maar geldt niet voor de andere partners uit het samenwerkingsverband. U weet dus nooit met zekerheid of ze gedurende de tien jaar na de voorlopige oplevering van het project nog gedekt zijn door hun abonnementspolis.

 

 • Elke partner heeft zijn eigen verzekeraar

 

De verzekeraars van de beroepsaansprakelijkheid nemen altijd de leiding in een schadegeval. Uw partner kan dus, desnoods tegen zijn wil, gedwongen worden om uw aansprakelijkheid in vraag te stellen. U begrijpt meteen dat een schadegeval tot heel wat discussies kan leiden wanneer er bijvoorbeeld vier partners zijn met elk een andere abonnementsverzekeraar.

 

 • De afrekening kan voor problemen zorgen.
   

Als u een polis heeft met een afrekening op de waarde van de werken, moet u de totale uitgevoerde waarde aangeven. De meeste maatschappijen staan standaard geen aftrek toe van het aandeel daarin van de samenwerkende partijen of onderaannemers, met alle discussies van dien.
Als u een polis heeft met een afrekening op ereloon, moet u al een premie betalen op de opgevraagde erelonen, ook als die nog niet zijn betaald of als de werken nog niet zijn uitgevoerd. Bij niet-uitvoering is de maatschappij niet verplicht u deze premie terug te betalen. Ze mag dat doen, maar is er niet toe gedwongen. Ze zal u in ieder geval vragen om haar een schriftelijke bevestiging voor te leggen dat de werken nooit zullen aanvangen. Of er effectief ook een
terugbetaling volgt, hangt af van uw commerciële relatie met de verzekeraar.
 

 

 • U deelt soms onrechtstreeks in andermans brokken.


U kunt onrechtstreeks delen in de klappen als een samenwerkingspartner af te rekenen krijgt met een van bovenstaande problemen. Jaarlijks worden honderden polissen geschorst of opgezegd omdat activiteiten niet of laattijdig zijn aangegeven, of omdat premies niet of laattijdig worden betaald. Om maar te zwijgen over de gevolgen van een veroordeling in solidum.

 

Aandachtspunten


Tot slot nog enkele aandachtspunten.

 

 • Let op met atypische projecten.


Bruggen, tunnels, opslagplaatsen voor vloeistoffen, de eigen woning en andere atypische projecten vallen niet onder de standaarddekking.

 

 • Verlies de waarde van de werken niet uit het oog.

 

Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij is er geen standaarddekking voor projecten van meer dan 20/50 miljoen euro in het binnenland en 25 miljoen euro in het buitenland.

 

 • Soms vraagt de verzekeraar attesten van de partners op.


Sommige verzekeringsmaatschappijen eisen uitdrukkelijk een melding als u een samenwerking aangaat. Om uw aansprakelijkheid binnen de samenwerking afdoende te dekken, kan de maatschappij dan de verzekeringsattesten
van uw partners, met vermelding van het gewaarborgd kapitaal, opvragen.

 

Jaarlijkse aangifte

 

 • Wanneer en hoe?


Het jaar na dat waarin u het contract met de opdrachtgever heeft ondertekend, moet u beslissen of u het project wel of niet zal aangeven in uw abonnementspolis. Heel wat architecten doen dat niet, omdat ze ervan uitgaan dat er geen risico is zolang de werf niet van start gaat. Jammer genoeg gaat die redenering niet op. Ook voor de start van de werken kunnen er betwistingen rijzen, bijvoorbeeld over de aanbestedingsprocedure of over een budgetoverschrijding met meer dan 10%. Dergelijke betwistingen zijn niet gedekt als er geen aangifte is gedaan in de abonnementspolis en als er geen polis enige werf is afgesloten.

 

 

 • Moet u al voor de start van de werken een premie betalen?


Als uw abonnementspolis werkt met een afrekening op waarde van de werken, kunt u al voor de start van de werf een aangifte doen zonder dat u meteen een premie moet betalen.
Bij een afrekening op ereloon daarentegen moet u dikwijls al wel een premie betalen, zodat deze formule minder interessant is. Als u die premie onterecht heeft betaald, is niet zeker dat u achteraf een terugbetaling krijgt (zie bij
‘nadelen’). Als de samenwerkende partners achteraf vooralsnog beslissen om toch een polis enige werf af te sluiten, betaalt de maatschappij de binnen de abonnementspolis betaalde premie dikwijls alleen terug als u bij haar de polis enige werf afsluit.

 

 

 • Wat met onderaannemers?

 

Niet alle verzekeringsmaatschappijen schatten het risico voor onderaannemershetzelfde in. De ene maatschappij brengt dit onder in de standaarddekkingen staat een aftrek van deze erelonen toe, op voorwaarde dat zij de  verzekeringsattesten van de onderaannemers voorgelegd krijgt. Bij een andere maatschappij moet u een aparte dekking vragen voor uw mogelijke aansprakelijkheid als hoofdaannemer voor de fouten van onderaannemers.U moet dan een afzonderlijk premie betalen op de erelonen die u doorbetaalt
aan de onderaannemers.