Welke zijn de voordelen, de nadelen en de aandachtspunten van een polis enige werf?

Voordelen

 

 • Het gaat om een maatwerkpolis.

 

In de polis enige werf kunnen alle conceptuele partners en hun activiteiten worden opgenomen. De polis wordt dan specifiek afgestemd op de verzekering van hun beroepsaansprakelijkheid voor een welbepaald, individueel project, rekening houdend met de manier waarop zij samenwerken. Op basis van een heleboel elementen waaronder de contractuele bepalingen, de technische gegevens en een vragenlijst wordt de polis op maat gesneden van het type en de omvang van het project.

 

 • U geniet zekerheid inzake posterioriteit, aanpasbaarheid en opzegbaarheid.


De polis heeft een vaste duurtijd. Die begint te lopen op het moment dat de polis wordt afgesloten en eindigt tien jaar na de voorlopige oplevering. De posterioriteit is dus als het ware al afgekocht. Tijdens die duurtijd is de polis niet opzegbaar of aanpasbaar.

 

 • U kunt vrij de markt verkennen.


De polis enige werf staat los van uw abonnementspolis, zodat u niet gebonden bent aan uw verzekeraar. U kunt vrij de markt verkennen en de voorwaarden van de verschillende maatschappijen vergelijken. Uiteraard klopt u het best ook eens aan bij uw abonnementsverzekeraar, want hij is vertrouwd met uw dossier, wat een invloed kan hebben op de voorwaarden.

 

 • Een transparante polis.


Een van de grote voordelen van deze polis is zijn transparant karakter. Elke partij weet perfect hoe de vork aan de steel zit. Alle voorwaarden zijn gekend. De dekking blijft ook bij faling van een van de samenwerkende partijen doorlopen.

 

 • De afrekening gebeurt op de waarde van de werken.

 

De polis enige werf werkt altijd met een afrekening op de waarde van de werken. Als u voor een bepaald project een aanzienlijk gemiddeld ereloon genereert, kan een polis enige werf de verzekeringskost sterk reduceren.

 

 • U kunt de premie verdelen onder de partners.


U kunt de premie perfect verdelen onder de verzekerde partners in verhouding tot ieders aandeel in het project.

 

 • U kunt kiezen voor een hogere vrijstelling.


Omdat er meerdere partijen betrokken zijn en de kans op meerdere schadegevallen klein is, vergeleken met afzonderlijke abonnementspolissen, kunt u kiezen voor een hogere vrijstelling en dus een lagere premievoet. Maak
vooraf wel duidelijke afspraken over de verdeling van deze vrijstelling onder de partners bij een schadegeval.

 

 • Eventueel zijn aanzienlijke kortingen mogelijk.


Voor grotere projecten sluiten de opdrachtgevers of aannemers dikwijls een ABR-polis of een decennale verzekering af. Via een marktstudie kunt u nakijken welke maatschappij hiervoor het grootste kortingspercentage biedt. Goed om te weten: de korting kan oplopen tot 50%.

 

 • De aangifte is beperkt.

 

Een aangifte op het einde van de werken volstaat. U hoeft geen jaarlijkse aangifte in te dienen.

 

Nadelen

 

 • Als het project niet doorgaat, is er doorgaans toch een serieuze kost.

 

Elke verzekeringsmaatschappij rekent kosten aan als de werken niet worden uitgevoerd en de polis wordt geannuleerd. Die kosten kunnen, afhankelijk van de maatschappij, oplopen tot 10% van de te verwachten totale premie. Wat betekent dat in harde valuta? Tegen een kostenpercentage van 10% bedraagt de annuleringskost 1 100 euro voor een project van 5 000 000 euro met een premievoet van 2,2 ‰ en dus een premie van 11 000 euro.

 

 • Let op met activiteiten als de polis nog niet is afgesloten.


Gezien voorgaand probleem wachten heel wat verzekerden zo lang mogelijk voor ze een polis enige werf afsluiten. Dat kan tot problemen leiden als architecten de werf ook niet aangeven in hun abonnementspolis (“we nemen toch een polis enige werf”) en er schade is in de ontwerpfase. Op dat ogenblik bent u immers helemaal niet verzekerd.

 

 • Zijn alle partners en activiteiten wel opgenomen?


Kijk grondig na of alle partners en alle activiteiten opgenomen zijn in de polis enige werf die u afsluit. Sommige verzekeraars schuwen het risico stabiliteit en nemen daarom wel de activiteit maar niet het stabiliteitsbureau in kwestie op in de polis, ook als u dat wel had gevraagd.

 

 • Let op als de opgegeven duurtijd van de werf wordt overschreden.


Verzekeringsmaatschappijen willen uiteraard de duurtijd van hun risico zo precies mogelijk kennen. Dat risico vangt aan lang voor de werken van start gaan en loopt tot tien jaar na de oplevering. Daardoor bedraagt de duurtijd doorgaans meer dan 12 jaar. Uitzonderlijk kan hij oplopen tot meer dan 20 jaar.Precies omwille van die mogelijke verschillen is het belangrijk dat u initieel een correcte bouwtermijn doorgeeft en wijzigingen in die uitvoeringstermijn administratief goed opvolgt. Sommige maatschappijen rekenen een bijpremie aan wanneer de duurtijd die u initieel heeft opgegeven, wordt overschreden.

Ook de voorlopige oplevering kan tot problemen leiden. Als een effectieve datum van de voorlopige oplevering ontbreekt, is het mogelijk dat de 10-jarige dekking aanvangt op de initieel opgegeven einddatum van de werken. Die
kan verschillen van de reële datum van oplevering. Dat kan ernstige gevolgen hebben indien er een schadeclaim komt net voor de tienjarige periode afloopt.

 

 • U betaalt ook voor de posterioriteit.


Omdat de maatschappij de polis tijdens de lange looptijd niet kan aanpassen of opzeggen, rekent ze doorgaans een voor u niet zichtbare bijpremie aan in de premievoet.

 

Aandachtspunten

 

 

 • Maak duidelijke afspraken over de betaling van de premie en van de vrijstelling.


De verzekeringsmaatschappij zal de premie of vrijstelling uitsluitend bij de verzekeringsnemer opeisen. Maak met uw partners duidelijke afspraken over ieders aandeel in de te betalen premie en in een vrijstelling bij een schadegeval.

 

 • Volg de opgegeven duurtijd goed op.


In de nadelen vermeldden we al waarom u de einddatum of een eventuele verlenging van de uitvoering tijdig moet doorgeven aan de verzekeraar. Op die einddatum gaat immers de decennale verzekering van start. Die administratieve opvolging lijkt evident als het slechts om één polis enige werf gaat, maar als er verschillende samenwerkingsprojecten lopen en u niet altijd de penhouder bent, wordt het iets minder vanzelfsprekend.

 

 • De eindafrekening kan fiks oplopen als de waarde van de werken hoger blijkt.


Op het einde van de werf moet u eenmalig het bedrag van de totale waarde van de werken aangeven. Op basis daarvan wordt de definitieve totale premie bepaald en de verrekening met de al betaalde voorlopige premie gemaakt. Als de waarde van de werken tijdens de uitvoering sterk is gestegen, kan die eindafrekening resulteren in een onverwacht hoge premieschijf.
 

 

 • U kiest de verzekeraar niet alleen, maar samen met uw partners.


U beslist niet autonoom met welke verzekeringsmaatschappij u in zee wilt en aan welke polisvoorwaarden u dus de voorkeur geeft. U moet daarover overeenstemming bereiken met uw partners. Bespreek dit element al van bij de start van de samenwerking, zodat er achteraf geen vervelende discussies en onaangename verrassingen kunnen opduiken.