De maatschap is in feite een transparante, glazen koepel die wordt geplaatst over de maten, die zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zijn.
  • Geen vormelijke vereisten.


De overeenkomst voor de oprichting van een maatschap is aan geen enkele vormelijke vereiste onderworpen. U hoeft dus de statuten niet neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. Er is geen publicatie in het Belgisch Staatsblad vereist. Bij een inbreng in geld is er geen bankattest nodig. Voor een inbreng in natura geldt de verslagplicht niet. Een registratie is niet verplicht en u bent dus geen registratierechten verschuldigd. Een vrijwillige registratie (kostprijs: 50 euro) kan wel interessant zijn omdat de overeenkomst daarmee een vaste datum krijgt en tegenstelbaar is aan derden.
!!! Er is wel een notariële oprichtingsakte nodig als een van de maten onroerende goederen of rechten in de maatschap inbrengt.

 

  • Wel deontologische spelregels.


U moet er over waken dat de statuten geen beschikkingen inhouden die indruisen tegen het Reglement van beroepsplichten. Ook moet u de statuten of het contract eerst voorleggen aan de Orde. Zoals al gezegd moet het gaan om een burgerlijke en niet om een commerciële maatschap, hoewel recente rechtspraak wijst op een zekere kentering.

 

  • Bewijsregels leggen een geschrift op.


Voor een burgerrechtelijke vennootschap gelden de burgerrechtelijke bewijsregels. Dat houdt onder andere in dat u schriftelijke bewijzen moet kunnen voorleggen betreffende verbintenissen die gaan over meer dan 375 euro. Ook moet de overeenkomst in evenveel exemplaren worden opgemaakt als er partijen zijn. Deze twee verplichtingen worden ook opgelegd door de deontologie.

 

  • Inschrijving in de KBO.
     

Sinds 30 juni 2009 worden architecten ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) via het ondernemingsloket. Indien de architecten zullen samenwerken via een maatschap en men kiest ervoor te
factureren via deze maatschap, dan zal de btw-administratie de maatschap inschrijven in de KBO.

 

  • Btw-nummer.
     

Een eigen btw-nummer is geen verplichting, maar kan soms praktisch zijn (zie verder). Er hoeft voor de maatschap niet per se een btw-nummer aangevraagd te worden. De architecten kunnen er ook voor kiezen om niet via de maatschap te factureren.
 

 

  • Sociaal verzekeringsfonds.


Voor de maatschap is de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds niet verplicht. De maten moeten zich wel afzonderlijk aansluiten.