Het begrip bouwteam wordt al snel te pas en te onpas gebruikt en dreigt zo een containerbegrip te worden. Daarom trachten we eerst een duidelijke definitie te formuleren. We maken bewust een onderscheid tussen enerzijds het bouwteam en anderzijds geïntegreerde opdrachten zoals Design & Build en Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO), die een aantal kenmerken gemeen hebben met het bouwteam.

Wat is een bouwteam?

 

De essentie van het bouwteam bestaat erin dat uitvoerders zo vroeg mogelijk wor- den betrokken bij het voorbereidende proces voor de realisatie van een bouwwerk. Ook de bouwheer maakt integraal deel uit van het bouwteam. Hij formuleert, in samenwerking met de adviseurs en ontwerpers, de doelstellingen, de functio- nele analyse, het budget en de succesfactoren van het project. Op basis daarvan worden een of meerdere aannemers betrokken bij het bouwteam. De (algemene) aannemer en eventueel gespecialiseerde uitvoerders nemen van dan af actief deel aan het ontwerpproces.Vanuit hun expertise (bouwtechnieken, kostencalculatie en uitvoeringstechnieken) geven zij adviezen. In Nederland is het gebruikelijk dat de aannemer in ruil daarvoor als eerste en in eerste instantie enige partij een offerte mag doen voor de uitvoering van het project. In principe werkt hij dan met een open begroting. In ruil daarvoor mag de aannemer als eerste en in eerste instantie enige partij een offerte doen voor de uitvoering van het project. In principe werkt hij met een open begroting. Dat wil zeggen dat zijn prijs gebaseerd is op de kostprijs van de samen gekozen oplossingen, materialen, technieken en van de uitvoeringstijd (direct en indirect toewijsbare kosten, cost), vermeerderd met de algemene kosten en een risico- en winstmarge (fee). De bouwteamformule wordt gebruikt om een project tegen een op voorhand vastgelegd budget en in heel wat gevallen ook een dito uitvoeringstermijn te realiseren.

 

De bouwteamformule is niet nieuw en kan diverse vormen aannemen. Zo is ze bijvoorbeeld in Nederland al ruim een halve eeuw gekend, werden er daar mode- lovereenkomsten voor ontwikkeld en blijft ze tot vandaag in gebruik. Ook elders in de wereld bestaan er al lang allerlei varianten (VK, Singapore, Australië, …), dikwijls gegroepeerd onder de noemer early contractor involvement (ECI). Ook

in ons land is de bouwteamformule gekend, zij het voornamelijk voor private projecten. Voor overheidsopdrachten ligt het bouwteam wettelijk moeilijk in ons land, maar het is niet onmogelijk. Het gebruik van een bouwteam binnen de wetgeving op de overheidsopdrachten is eerder een cultureel dan wel een wettelijk probleem. Gezien de evoluties in de bouwsector en het bouwproces is er immers een steeds groeiende interesse voor.

 

In eigen land beweren architecten wel eens dat ze altijd al in bouwteam werkten. Ze verwijzen dan naar hun gewoonte om bij vragen of twijfels contact op te nemen met een aannemer. Maar die informele vorm van informatie vragen en delen staat ver af van de meer geformaliseerde manier waarop uitvoerders hun expertise inbrengen in een bouwteam. Ook de betrokkenheid van de opdrachtgever is helemaal anders. Voor ons is dit dan ook geen bouwteam.

 

Ook de samenwerking tussen architecten en advies- en ingenieursbureaus wordt geregeld omschreven als een bouwteam, maar is dat niet volgens bovenstaande strikte betekenis. Over de samenwerking in een dergelijk ontwerpteam vindt u meer in de NAV-pocket ‘Samenwerken in een ontwerpteam. Hoe maakt u er een succes van?’.

 

In de loop van het project‘Werken in bouwteam: een innovatief bouwproces’ kwamen de vier betrokken partners tot de volgende definitie:

“Een bouwteam is een projectgebonden samenwerking, van bij de start van de opdracht (ontwerpfase) tot aan de uitvoeringsfase, waarin naast andere bouwprofessionals minstens de bouwheer, ontwerpers, advies- en ingenieurs- bureaus en uitvoerders zijn betrokken, met als doel een meerwaarde te creëren voor de opdrachtgever door de optimalisatie van onder andere resultaat, kost, termijn en/of kwaliteit.”