Het begrip bouwteam wordt al snel te pas en te onpas gebruikt en dreigt zo een containerbegrip te worden. Daarom trachten we eerst een duidelijke definitie te formuleren. We maken bewust een onderscheid tussen enerzijds het bouwteam en anderzijds geïntegreerde opdrachten zoals Design & Build en Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO), die een aantal kenmerken gemeen hebben met het bouwteam.

Wat zijn bouwteams?

Wat zijn geïntegreerde opdrachten?

 

Door de trend naar geïntegreerde opdrachten die enkele gelijkenissen vertonen met het hierboven geschetste bouwteammodel, kwam het bouwteam de laatste jaren sterk in de schijnwerpers te staan. Zo peilt bv. de VMSW via een pilootproject naar de juridische en praktische haalbaarheid van Design & Build.

 

De bekendste voorbeelden van dergelijke geïntegreerde contracten zijn Design & Build (D&B), DBM en DBFM(O). Het belangrijkste onderscheid zit in omvang van de opdracht: alleen het ontwerp en uitvoering (D&B), of ook de financiering (Finance), het onderhoud (Maintenance) en/of de uitbating (Operate)

 

  • Design & Build (D&B) houdt in dat de opdrachtgever ontwerp en uitvoering toevertrouwt aan één partij, normaal een combinatie van aannemer(s) en ontwerpers. In tegenstelling tot de bouwteamformule maakt de opdrachtgever geen deel uit van de combinatie, maar ziet hij erop toe. Dikwijls functioneert de algemene aannemer als trekker van de opdrachtnemer, een consortium van aannemer(s), ontwerper(s) en andere partijen. De opdracht wordt via een aanbesteding gegund op basis van een programma van eisen en een prestatie- bestek.Voor de uitvoering kan de opdrachtnemer, binnen de grenzen van het prestatiebestek, zelf een deel van de invulling bepalen. De gunning gebeurt veelal op basis van een vaste prijs en van kwalitatieve criteria.
     
  • DB(F)M(O) Een DBFM-contract is een geïntegreerde contractvorm van publiek-private samenwerking, waarmee de uitvoering van diverse onder- delen van een infrastructuurproject aan één private opdrachtnemer (een consortium) wordt overgelaten. Die opdrachtnemer neemt nagenoeg alle operationele aspecten van het project voor zijn rekening: design (ontwerp), build (bouw), finance (financiering), maintenance (onderhoud) en eventueel ook operate (exploitatie).
    Bij een zuiver DBFM-contract beperkt de overheid zich tot de bepaling van wat ze als uiteindelijk resultaat wenst. Het is dan aan de private marktpartij- en om een voorstel te doen met betrekking tot de vorm, de financiering, de concrete uitvoering en het onderhoud. Het is bijgevolg de private partner die de risico’s van dit alles draagt. De overheid die het project na oplevering in gebruik neemt, betaalt jaarlijks een beschikbaarheidsvergoeding. Bij afloop van de overeengekomen periode gaat de eigendom van het bouwwerk dan meestal over naar de opdrachtgever. Een andere mogelijkheid is dat het project inkomsten genereert en zo zichzelf terugbetaalt.

 

In tegenstelling tot de organisatievorm bouwteam voor private opdrachten worden Design & Build en DB(F)M(O) procedures voor overheidsopdrachten gegund in twee fasen, de zogenaamde beperkte procedures. De selectie- en de gunningfase worden van elkaar gescheiden. In een eerste fase, die van de selectie, dienen de inschrijvers - meestal in de vorm van een consortium - een aanvraag tot deelneming in. Daarin moeten zij aantonen dat zij voldoen aan de selectiecriteria, vooropgesteld door de opdrachtgever. Enkel die kandidaten die worden geselecteerd, mogen in de gunningfase een offerte indienen.

Nuttige links
Het Vlaams Kenniscentrum PPS

Interessante informatiebrochures vindt u ook op de website van het Vlaams Kenniscentrum PPS

ORI, Representatieve Organisatie van de Advies- en Ingenieurssector

Voor een ruimer overzicht en een meer gestructureerde indeling van de contractvormen in de bouw verwijzen we naar de ORI-brochure ‘Design, Build & Maintenance. Het studiebureau als partner in de uitvoeringscombinatie’.

‘Samen bouwen aan de toekomst. PPS in Vlaanderen’.

Voor meer informatie over PPS en DBFM verwijzen we naar de uitgave van de Vlaamse Confederatie Bouw ‘Samen bouwen aan de toekomst. PPS in Vlaanderen’.