De kwaliteit van een bouwteam hangt af van de samenstelling en de werking ervan. Het team moet op een professionele en transparante manier tot stand komen. De selectie van de ontwerpers moet gebeuren met inbreng van alle andere ontwerpers die deel zullen uitmaken van het team. Aan deze selectie mogen geen extra kosten verbonden zijn.

Selectie
 

De opdrachtgever kiest de partners op basis van de aard en de randvoor- waarden van het project. Mogelijke selectiecriteria zijn:
 

  • bekwaamheid en kwalificatie van de ontwerpers,
  • voor de opdracht relevante referenties,
  • ervaring in de samenwerking met administraties en lokale besturen,
  • snelheid in handelen,
  • ervaring met DBFM indien van toepassing.

 

Engagement

 

De opdrachtgever kiest de partners met de intentie om met hen tot het einde door te gaan. Toch kan het gebeuren dat een van de partners tijdens de ontwerpfase niet verder wil deelnemen of niet de juiste kandidaat blijkt. Daarom neemt de opdrachtgever het initiatief voor een exitregeling tijdens de ontwerpfase. Die kan bijvoorbeeld bepalen dat de betrokkene billijk wordt vergoed voor zijn inbreng, maar dat het studiewerk eigendom blijft van de opdrachtgever.
 

  • De vermelde exitregeling omvat afspraken over de vergoeding van elke partner. Dergelijke afspraken zijn belangrijk, want bij gebrek daaraan geldt eventueel het algemene principe dat de aannemer normaal geen recht heeft op vergoeding voor de kosten, gemaakt om een opdracht te bekomen, tenzij hij kan aantonen dat er een (voor)aannemingsovereen- komst bestond. Voor advies- en ingenieursbureaus en architecten is dat probleem minder nijpend. Meestal wordt aanvaard dat zij recht hebben op een vergoeding voor dergelijke voorstudies.
  • Voor overheidsopdrachten kan het bouwteamproces plaatsvinden tijdens de onderhandelingsprocedure, zodat het bestuur nog altijd kan besluiten de opdracht niet toe te kennen aan de aannemer.