Partners in de bouwsector

Voorbehoud bij het samenwerken in een bouwteam

Colette Demil en Staf Bellens • 5 januari 2018

NAV biedt via deze website heel wat informatie over bouwteams. Toch zijn voor dit thema, al dan niet in het kader van geïntegreerde opdrachten, zeker nog niet alle vragen beantwoord. Een aantal zaken moet zeker nog nader worden onderzocht. We denken dan onder meer aan de toewijzing van risico’s, het bewaken van de kwaliteit, een alternatief voor de gerechtelijke weg in geval van disputen, een aanpassing van mogelijke juridische, administratieve en deontologische drempels.

Risico’s


Risico’s liggen het best bij de partij die het best in staat is om ze te beheren, uiteraard met respect voor de Europese ESR-regelgeving. In PPS-projecten worden risico’s dikwijls doorgeschoven naar de uitvoeringscombinatie. Maar een aantal risico’s blijft beter bij de opdrachtgever. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de vergunningsrisico’s (RUP’s, MER, …). Als de opdrachtgever die risico’s niet zelf wil dragen, is een afzonderlijke studieopdracht met een aparte vergoeding aan te raden.

 

Niet-conformiteit van de kwaliteit


Voor een eventuele niet-conformiteit van de uitvoeringskwaliteit moeten afspraken worden gemaakt over volgende acties en maatregelen:

  • structureel overleg tussen uitvoerders en ontwerpers om te beslissen over wijzigingen in de uitvoering of de materialen,
  • de mogelijkheid om een beroep te doen op vooraf vastgelegde alarmprocedures,
  • het beëindigen van de samenwerking als alle procedures geen resultaat opleveren of als andere partners-ontwerpers pertinent blijk geven van een gebrek aan kwaliteit.

 

Disputen

 

Bemiddeling of second opinion kan voorkomen dat conflicten escaleren. Een op te richten bemiddelingscommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, kan snel en efficiënt en door middel van een al dan niet bindend advies een geschil uit de wereld helpen.

 

Drempels

 

Er blijven nog heel wat drempels die een geïntegreerde of bouwteamsamenwerking bemoeilijken.We denken dan onder andere aan het wettelijke en deontologische kader waarbinnen de architect moet werken, en aan de manier waarop de wet op de overheidsopdrachten de Europese spelregels vertaalt naar onze context. Deze drempels zetten een fikse rem op innovatie in de bouwwereld, waar nieuwe vormen van samenwerking nochtans nodig zijn om alle uitdagingen van vandaag en mor- gen gepast te kunnen invullen. De partners van deze pocket willen deze drempels dan ook verder inventariseren en suggesties formuleren voor mogelijke wijzigingen.