Nieuws

NAV actiepunt 26 mei: architecten als partner voor maatschappelijke doelstellingen

20 mei 2019

In de aanloop naar de Europese, federale en regionale verkiezingen op 26 mei bundelde NAV negen actiepunten in een memorandum. Toekomstige beleidsmakers krijgen zo een duidelijk beeld van de hete hangijzers in onze sector. Een van de prioriteiten is de erkenning en valorisatie van de rol die architecten kunnen opnemen bij het streven naar maatschappelijk relevante doelstellingen.

De voorbije tien jaar hebben architecten een sleutelrol gespeeld in het omzetten van de doelstellingen van de overheid m.b.t. energiezuinig bouwen. Ook in de nieuwe legislatuur zijn architecten bereid om een voortrekkersrol op zich te nemen m.b.t. allerhande dossiers, zoals het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Door een intensief contact met bouwheren zijn zij de gesprekspartner bij uitstek om te sensibiliseren i.v.m. de maatschappelijke noodzaak en praktische vertaling van regelgeving. Ze beschikken vanuit hun opleiding en beroepspraktijk bovendien over een grote dosis deskundigheid en kennis over stedenbouwkundige thematieken.

 

Het beroepsveld van architecten is goed georganiseerd en op verschillende niveaus aanspreekbaar. NAV vormt de grootste sectororganisatie van architecten in Vlaanderen en België en kan bouwen op decennialange ervaring inzake expertise, communicatie, vorming en opleiding. Via diverse kanalen communiceert NAV zo goed als wekelijks met zijn leden. De bestuurswerking wordt gevormd door een Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Uitvoerend Comité en thematische werkgroepen rond topics zoals starters, grote kantoren, BIM en scholenbouw. NAV beschikt bovendien over regionale afdelingen in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant – Brussel, Antwerpen – Waasland en Limburg. Vanuit die regionale afdelingen hebben ze heel goed voeling met wat zich op het terrein afspeelt, van macro tot microniveau. NAV is dan ook vragende partij om een structureel overleg aan te gaan met de diensten en beleidsverantwoordelijken, zowel op het lokale als op het bovenlokale niveau.

 

Vaak gaat NAV de samenwerking aan met overheden om binnen diverse projecten een luik sensibilisatie en opleiding richting architecten over maatschappelijke thema’s voor zijn rekening te nemen. NAV is de officieel erkende partner voor onder meer de kabinetten en administraties van de Europese, nationale en diverse regionale overheden, de Hoge Raad Zelfstandigen en KMO, het WTCB (met o.a. het Technisch Comité voor Architecten),… Ook wordt er structureel samengewerkt met o.a. UNIZO, VCB en Bouwunie.