ruimtelijke ordening

Bouwshift als instrument voor kernverdichting: kwaliteit in plaats van kwantiteit

23 februari 2022

UNIZO en Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) zijn tevreden met de belangrijke stap die de Vlaamse Regering vandaag heeft genomen met de afspraken rond de bouwshift. “Het is goed dat de Vlaanderen tegemoet komt aan de lokale besturen, en een 'bouwshiftfonds' opricht om grondeigenaars te compenseren. Nu moeten we snel volgende stappen zetten en volop inzetten op kernverdichting”, aldus de organisaties.

“De eerste stap is nu gezet, maar de weg is nog lang” zegt Danny van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “We benadrukken de nood aan een ‘winkelshift’ samen met de bouwshift, waarbij er een halt wordt toegeroepen aan de perifere vestigingen en uitbreidingen van handelszaken die perfect verweefbaar zijn in onze kernen.  Ook dat is stoppen met inname van open ruimte. Het is net door de grote groei van de grootschalige handelszaken dat de leegstand in de kernen momenteel torenhoog scoort.”

 

De bouwshift zal op het terrein door de gemeenten moeten uitgevoerd worden.  “Daarom is het belangrijk dat zij financieel ondersteund worden en is het besluit van de Vlaamse Regering volgens de organisaties een goede hefboom”, aldus Steven Lannoo, directeur van NAV. “Maar de inhoudelijke en procedurele ondersteuning is minstens even belangrijk voor de kwalitatieve aanpak van de kernverdichting. Naast de opmaak van een visie, moet ook het instrumentarium verder uitgewerkt worden.”

 

Danny Van Assche: “Om het ruimtebeslag terug te dringen is kernversterking, met niet alleen verdichting maar ook verweving, de uit te werken piste. Heel wat ondernemingen en diensten zijn goed verweefbaar in de bestaande woonkernen, concentratie van het aanbod en nabijheid met het wonen staan hier centraal.  Het voorzieningenniveau en de knooppuntwaarde bepalen de mogelijkheden voor de diverse kernen, waarbij er aandacht moet zijn dat elke kern nog kan streven naar de nodige basisvoorzieningen.”

Er is ook voor beide organisaties ook nood aan een regionale beleidsvisie waarbij gemeenten gezamenlijk keuzes kunnen maken voor zowel woongebieden als industriegebieden en zones voor detailhandel.  De uitwerking van Vlaamse beleidskaders met  een kader voor de gemeenten moet hier richting geven.