Nieuws

Wat denk jij van de nieuwe hemelwaterverordening?

Silvia De Nolf (waterconsulent NAV) en Emilie Lachaert • 17 augustus 2022

De laatste versie van de hemelwaterverordening dateert al van september 2016. Sindsdien is de visie over hemelwater sterk geëvolueerd. Er moeten meer inspanningen gebeuren om hemelwater vast te houden en te hergebruiken. Daarom was een herziening broodnodig. De Vlaamse regering keurde een eerste versie van een nieuwe hemelwaterverordening goed op 15 juli 2022. Deze ligt nu voor bij de SARO en de MINAraad en zal in september aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Tijd dus om de belangrijkste wijzigingen onder de loep te nemen en jouw feedback vanuit de praktijk te formuleren!

Wanneer een waterretentiedak aanwezig is en het water gebruikt wordt, mag je het volume van het waterretentiedak aftrekken van het volume van de regenwaterput. Foto: Soprema

Ook bij verbouwingen

 

De hemelwaterverordening van 2016 was enkel van toepassing bij nieuwbouw, herbouw of uitbreiding. Verbouwingen vielen niet onder het toepassingsgebied van de verordening. In 2022 komt hier verandering in. Ook verbouwingen – wanneer er werken aan de afwatering gebeuren – zullen over een hemelwaterput en een infiltratievoorziening moeten beschikken.

 

Grotere regenwaterputten

 

De nieuwe hemelwaterverordening voorziet in grotere regenwaterputten. Tot nu toe moest je een standaardvolume van 5.000 l voorzien bij eengezinswoningen en 10.000 l bij andere gebouwen. Nu zal je geen onderscheid meer moeten maken tussen eengezinswoningen en andere gebouwen, maar wordt het volume gradueel verhoogd in functie van de dakoppervlakte. Bij een horizontale dakoppervlakte:

  • kleiner dan 80 m²: 5.000 l
  • vanaf 80 m²: 7.500 l
  • vanaf 120 m²: 10.000 l
  • vanaf 200 m²: 100 l per m² dakoppervlakte

 

Het gebruik van waterretentiedaken wordt aangemoedigd. Wanneer een waterretentiedak aanwezig is en het water gebruikt wordt, mag je het volume van het waterretentiedak aftrekken van het volume van de regenwaterput.

 

Infiltratievoorziening bij kleine percelen

 

Tot nu toe is een infiltratievoorziening maar verplicht als de terreinoppervlakte 250 m² beslaat. Maar in de toekomst zouden ook kleinere stadspercelen over een infiltratievoorziening moeten beschikken: de grens wordt verlaagd naar 80 m².

 

Vandaag kan je 60 m² afwaterende oppervlakte aftrekken van de infiltratievoorziening als je een hemelwaterput plaatst. Dat zal nog steeds het geval zijn, al is hierbij de oppervlakte gereduceerd tot 30 m² per aangesloten wooneenheid. Die infiltratievoorziening zal je moeten berekenen in oppervlakte en volume, namelijk 33 l/m² en 8 % van de afwaterende oppervlakte. Het infiltratievolume en de infiltratieoppervlakte van de voorziening worden bepaald tussen de laagst gelegen afvoer en de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Er wordt standaard van uit gegaan dat die zich op 50 cm onder het maaiveld bevindt. Voortaan zal je ook verplicht de voorkeur moeten geven aan bovengrondse infiltratievoorzieningen.

 

Als je kan aantonen dat een infiltratievoorziening onmogelijk is, zal je bij grotere projecten - vanaf 1000 m² - een buffervoorziening moeten plaatsen. Als geen van beide mogelijk is, zal je een gemotiveerde afwijking moeten aanvragen. De nieuwe hemelwaterverordening moedigt collectieve voorzieningen aan, zodat ook voor kleinere percelen mogelijkheden ontstaan. Ook voor openbare wegverhardingen die aangelegd of heraangelegd worden, zal de toepassing van de hemelwaterverordening verplicht zijn.

Oproep: laat jouw mening horen!

 

Momenteel is de tekst nog niet definitief. Het openbaar onderzoek start in september. Wij vinden het als NAV belangrijk dat voor deze nieuwe verordening de stem van de architect gehoord wordt. Daarom zouden wij graag jouw kritische mening horen, zodat wij jouw feedback aan de overheid kunnen bezorgen. Heb jij bedenkingen bij de nieuwe verordening of ben je het er unaniem mee eens? Laat het ons dan zeker weten. Je kan je bijdrage bezorgen aan: silvia.denolf@nav.be.

 

Wij houden de vinger aan de pols en houden je op de hoogte van de definitieve tekst