belangenbehartiging

Verkiezingen 2024: NAV lanceert actieplan samen met andere Belgische architectenorganisaties

17 april 2024

Van een beter vergunningsbeleid tot meer bescherming van de consument: NAV roept samen met alle andere Belgische architectenorganisaties in een actieplan op tot eerlijke, efficiënte en toekomstbestendige regelgeving voor onze sector. Alle prioriteiten vind je terug in het Vlaamse verkiezingsmemorandum en het federale verkiezingsmemorandum.

De Vlaamse en federale memoranda van de architectensector

Met het oog op de komende regionale en federale verkiezingen, hebben de Belgische architectenorganisaties en Orden de krachten gebundeld en voor het eerst een gezamenlijk actieplan opgesteld. Daarin formuleren we concrete oplossingen voor een duurzamere leefomgeving. “We vragen de overheden in ons land – zowel federaal, regionaal als lokaal – om maatregelen te nemen die een hoogwaardige en kwalitatieve architectuur en leefomgeving voor iedereen mogelijk maken. Ons doel is verduurzaming te stimuleren en de levenskwaliteit te bevorderen door in elk ruimtelijk en stedelijk ontwerp mens en natuur als uitgangspunt te nemen”, aldus Jos Leyssens (Orde van Architecten).

 

Uitdagingen liegen er niet om

Oplopende kosten, stijgende rentes en problemen in het vergunningenbeleid: bouwen en verbouwen is de jongste tijd alsmaar uitdagender geworden en dat terwijl er versneld in ons gebouwenpatrimonium zou moeten worden geïnvesteerd. Bestaande gebouwen moeten verduurzamen en er is een hoge nood aan klimaatneutrale nieuwbouw. In die transitie spelen architecten een cruciale rol als innovator, partner en raadgever, maar zij botsen voortdurend op uitdagingen en moeilijkheden die vermeden zouden kunnen worden.

 

De Belgische architectenorganisaties hebben daarom verschillende voorstellen uitgewerkt, zowel op federaal vlak (Orde van Architecten, NAV, G30 en FAB) als op het gewestelijke niveau  (Orde van Architecten, NAV en BVA). Het actieplan sluit ook aan bij het New European Bauhaus-initiatief, dat de Green Deal van de Europese Commissie concreet wil maken in creatieve projecten voor een aantrekkelijke, duurzame en inclusieve leefomgeving.

Op 16 april presenteerden we onze prioriteiten tijdens een persconferentie. V.l.n.r.: Dirk D'herde (G30), Olivier Bastin (FAB), Jos Leyssens (Orde van Architecten), Steven Lannoo (NAV) en Dag Boutsen (Orde van Architecten). Foto: Axel Polis

5 concrete oplossingen

We schuiven onder meer deze maatregelen naar voor.

 

Een effectieve bescherming van de consument in de bouw

Het actieplan wil meer bescherming voor de consument. “Wie vandaag enkel een beroep doet op een aannemer voor zijn project, kan die aannemer alleen maar aansprakelijk stellen voor eventuele opgelopen bouwschade. En dat terwijl architecten verplicht zijn om voor alle fases van alle projecten een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een evenwichtiger verdeling van de verantwoordelijkheden dringt zich op, in de eerste plaats om de consument te beschermen. Bovendien is er nood aan een platform waarop consumenten kunnen controleren of een aannemer geregistreerd, verzekerd en bevoegd is om zijn diensten uit te voeren”, zegt Dag Boutsen (Orde van Architecten).

 

Een brede hervorming van de btw-regels

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet iedereen inspanningen leveren en moet de consument verder aangespoord worden om zijn woning duurzaam te renoveren. De Belgische architectenorganisaties stellen vast dat de huidige btw-tarieven voor bouwen en verbouwen niet zijn afgestemd op de maatschappelijke noden, en dus een remmend effect hebben.

Een betere organisatie van aanbestedingen

Ook dringt een betere organisatie van de aanbestedingsprocedures zich op. Dat is een van de hefbomen waarmee overheden bouwprocedures kunnen versnellen. “Bij de meeste overheidsopdrachten wordt al in de aanbestedingsfase gevraagd om een ontwerp te maken, waardoor architecten 15 tot 20% van de totale opdracht moeten uitvoeren nog voor ze is toegekend. Grijpen ze ernaast, dan hebben ze al die kosten voor niets gemaakt”, legt Dirk D’herde (G30) uit.

 

Aanbestedingsprocedures zouden zich daarom niet enkel mogen richten op het ontwerp, maar ook op de ontwerpers. “En als er toch een ontwerp wordt gevraagd, moet daar een correcte vergoeding tegenover staan. Daarnaast moet de verwachte output begrensd worden door de verwachtingen in de aanbestedingsprocedure scherp te stellen.”

 

Steven Lannoo vult aan: “Met NAV hebben we hard geijverd voor een biedvergoeding. Het is goed dat die sinds kort verplicht is. Maar we moeten nu verder werken zodat de biedvergoeding ook hoog genoeg is om 80% van de kost terug te betalen.”

 

Stimuleer innovatie

De Belgische architecten breken daarnaast een lans voor meer innovatie. Op uitdagingen zoals de bouwshift, ruimtelijke verdichting, kernversterking en de noodzaak om gebouwen energie-efficiënter te maken kunnen we niet het beste antwoord bieden als we op de platgetreden paden blijven. “Daarom zouden de overheden veel meer moeten investeren in ontwerpend onderzoek en sectoroverschrijdende experimenten, met ook een regel- en wetgeving die dat mogelijk maken. Als sector willen we alle instellingen alvast de hand reiken en stellen we graag onze kennis en expertise ter beschikking om oplossingen te zoeken voor een duurzamere en inclusievere leefomgeving”, vult Olivier Bastin (FAB) aan.

 

Een beter vergunningsbeleid (gewestelijke bevoegdheid)

Last but not least blijft ook het probleem van de trage vergunningsverlening. Het vergunningsproces loopt vandaag dermate inefficiënt en traag dat investeerders twijfelen of ze nog wel projecten willen opzetten in België. Dat moet anders en daarin zien de architectenorganisaties een grote rol weggelegd voor de regionale en zelfs lokale overheden. “Door steden en gemeenten te verplichten een duidelijke ruimtelijke visie te ontwikkelen en meer mogelijkheden tot verdichting te creëren kan de stijgende vraag naar bebouwde functies worden opgevangen met een zo beperkt mogelijke impact op het ruimtegebruik”, besloot Jos Leyssens (Orde van Architecten).

 

Daarnaast zou de overheid lokale omgevingsdiensten beter kunnen ondersteunen en ontlasten. “De ‘Handreiking Vooroverleg’, die tips bevat om sneller een omgevingsvergunning te bekomen, is alvast een stap in de goede richting, maar moet na enkele jaren ook bijgestuurd durven worden.”

 

“We willen ook toegang tot het Vlaams Vastgoedinformatieplatform, want daar staat heel wat informatie die ook voor ons relevant is.”

Documenten