Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Regenwater

Stap voor stap berekening van een infiltratievoorziening

15 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Regenwater

Overzicht van types infiltratiesystemen

17 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Regenwater

BENOR-merk beschikbaar op kunststof infiltratie- en bufferkratten

14 oktober 2016 - laatste update 9 januari 2024


Regenwater

Richtlijnen ondergrondse infiltratievoorzieningen

30 oktober 2017 - laatste update 9 januari 2024


Water

Recepten voor een waterrobuuste woonomgeving

We kunnen met zijn allen nog heel wat ingrepen doen om de bestaande bebouwing en ruimtegebruik in te zetten voor doorgedreven hergebruik en infiltratie van regenwater.

17 mei 2021 - laatste update 9 januari 2024


Water

Waterbewust bouwen

17 oktober 2016 - laatste update 13 december 2019


Klimaatverandering en watermanagement

Het waterplein van de Urbanisten

Ruim drie jaar geleden werd het Rotterdamse Benthemplein omgevormd tot het eerste waterplein ter wereld, een plek waar publieke gebruikswaarde en opvang van regenwater bij felle hoosbuien hand in hand gaan.

20 maart 2017 - laatste update 9 januari 2024


Waterbewust bouwen

Bovengronds infiltreren, goedkoop is niet gelijk aan simpel.

14 juni 2017 - laatste update 9 januari 2024


Waterbewust bouwen

Duurzaam leven dicht bij de natuur

30 mei 2018 - laatste update 9 januari 2024


Waterbewust bouwen

Een tuin anders dan anders

31 mei 2018 - laatste update 9 januari 2024


Waterbewust bouwen

Huishoudelijk afvalwater: naar de riool, septische put of IBA?

Wanneer moet je een septische put voorzien? Wat sluit je op de septische put aan in welke situatie?

8 juni 2016 - laatste update 4 oktober 2023


Waterbewust bouwen

De GSV hemelwater: algemeen

14 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Ontwerp private riolering

Scheiding RWA en DWA: waar naartoe met mijn terrasafvoer?

17 juni 2016 - laatste update 4 oktober 2023


Het beroep van de architect

Maatregelen als een procedure al loopt

3 augustus 2016 - laatste update 14 januari 2022


Wetgevend kader

De GSV hemelwater: verstrenging sinds 29-9-2016

7 december 2016 - laatste update 9 januari 2024


Waterbewust bouwen

Zoneringsplan: veelgestelde vragen van architecten over de lozing van afvalwater

13 december 2016 - laatste update 4 oktober 2023


Waterbewust bouwen

Ervaring met infiltreren onder gebouwen, laat het ons weten!

14 december 2016 - laatste update 9 januari 2024


Groen in de bouw

Groendaken: onbekend is onbemind

Het voorschrijven van groendaken, onbekende minnares met tal van maatschappelijke en private voordelen, kent een gestage maar trage opgang. Naar onderbouwde inschatting worden jaarlijks in Vlaanderen ca. 338 100 m² extensieve groendaken aangelegd.

1 maart 2017 - laatste update 9 januari 2024


Wetgevend kader

De watertoets

6 april 2017 - laatste update 9 januari 2024


Architect in de praktijk

Vochtproblemen door omgekeerde condensatie in warme platte daken

30 juni 2017 - laatste update 13 december 2019


Architect in de praktijk

Waterdichting van inloopdouches in eengezinswoningen

30 juni 2017 - laatste update 13 december 2019


Ontwerpparameters - Technieken

Een warmteverliesberekening, vuistregels of een detailberekening.

17 augustus 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Na-isolatie van het bestaande dak

18 augustus 2017 - laatste update 28 september 2017


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van duurzaam bouwen?

18 augustus 2017 - laatste update 28 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

De inbouw van het buitenschrijnwerk bij grote spouwdiktes, enkele praktische tips

21 augustus 2017 - laatste update 30 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Technieken voor het monteren van zonnepanelen op hellende daken (WTCB)

4 september 2017


Architect in de praktijk

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies

25 september 2017 - laatste update 12 april 2022


Ontwerpparameters - bouwschil

Hygrothermisch gedrag bij na-isolatie spouwmuur

28 september 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe maken we brede voegen bij prefabpanelen luchtdicht?

11 oktober 2017


Het beroep van de architect

Wat zijn lichte verborgen gebreken?

17 november 2017 - laatste update 18 augustus 2023


Het beroep van de architect

Wanneer begint de tienjarige aansprakelijkheid?

20 november 2017 - laatste update 14 januari 2022


Architect in de praktijk

Vloeistofdichte betonconstructies

22 december 2017


Waterbewust bouwen

Overzicht filters hemelwaterput

30 mei 2018 - laatste update 9 januari 2024


Energiebewust bouwen

BEN-PROJECT: herontwikkeling van de voormalige lijmfabriek Croda-Henkel (Abscis Architecten)

6 februari 2019 - laatste update 13 februari 2019


Renoveren

ETICS op ETICS: een energetisch gunstige oplossing

5 april 2019 - laatste update 15 april 2019


Architect in de praktijk

Toebehoren voor ETICS: nut van voorgecomprimeerde afdichtingsbanden

29 oktober 2019 - laatste update 13 november 2019


Ontwerpparameters - Technieken

Kiest u voor een C- of D-systeem ventilatie?

29 januari 2020 - laatste update 10 februari 2020


omgevingsvergunning

Wat is een toegelaten beperkte planaanpassing? De RvVb zet opnieuw de puntjes op de 'i'

De RvVb schept duidelijkheid in zijn arrest van 8 juli 2021 (RvVb-A-2021-1187) omtrent het concept 'beperkte planaanpassing'.

2 september 2021


Ruimtelijke ordening

Inschuifhuis: meer ruimtelijk rendement, aanpasbaar en klimaatbestendig

1 februari 2023 - laatste update 11 april 2023


Waterbewust bouwen

Wat verandert met de nieuwe hemelwaterverordening?

De Vlaamse Regering keurde op 10 februari een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater goed. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

4 juli 2023 - laatste update 4 oktober 2023


Water

Replay webinar: Technisch Achtergronddocument GSV Hemelwater (VLARIO)

12 december 2023


afvalwater

Keuring privériolering - wijzigingen vanaf 2021

11 februari 2021 - laatste update 1 september 2021


Water

Groene gevel: eyecatcher én verademing. Dit moet je als architect weten

13 maart 2024 - laatste update 11 april 2024


Water

GSV Hemelwater: zo ga je om met de grootste obstakels

23 mei 2024 - laatste update 8 juli 2024


ruimtelijke ordening

Nieuw vrijstellingenbesluit: warmtepomp plaatsen en gevel isoleren voortaan zonder vergunning

2 juli 2024


Helpdesk

bovengronds infiltreren op een vlak perceel

We (ver)bouwen vaak op een vlak perceel. Dit maakt de aansluiting op een bovengronds infiltratiebekken lastig: dikwijls zit de buis 60 cm onder het maaiveld (hoger lukt niet). Hoe lossen we dit op?

27 mei 2024 - laatste update 4 juni 2024


infiltratie bij een rijwoning op een smal perceel

Wat als ik niet kan voldoen aan de verplichting van een bovengrondse infiltratievoorziening? Is een uitzondering mogelijk bij een rijwoning op een smal perceel?

22 februari 2024


verantwoordelijkheid voor schade na ingreep aannemer

De aannemer boorde gaten in de muur van de kelder om een warmtepomp te plaatsen. Dat was niet de bedoeling: nu loopt er water binnen. De aannemer zegt dat hij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor waterinfiltratie. Wie moet de herstelling financieren?

8 december 2022 - laatste update 13 december 2022


Infiltratievoorziening bij verticale uitbreidingen

Bij de aanvraag van een vergunning voor de verbouwing van een woning waarbij een bestaande aanbouw gerenoveerd wordt en een nieuwe bovenbouw opgetrokken wordt, is er een reductie van de totale, horizontale dakoppervlakte met enkele vierkante meters. De gemeente stelt voor de volledigheidsverklaring dat de GSV Hemelwater echter van toepassing is en vroeg hiervoor advies bij de rioolbeheerder. Die stelt dat een nieuw plat dak (enkel verticale uitbreiding) meetelt voor de verordening, hoewel er eigenlijk geen uitbreiding van de horizontale dakoppervlakte is in deze. Ze vragen om een infiltratievoorziening te plaatsen. Volgens de informatie op 'waterbewust bouwen' en de checklist zou de redenering van de rioolbeheerder strijdig zijn met de gangbare interpretatie.

5 september 2022 - laatste update 12 september 2022


Ontkoppeling van de riolering

Wij hebben een vergunning ontvangen voor een uitbreiding van een woning. Nu blijkt dat binnen twee jaar een ontkoppeling van de riolering in de straat gepland staat. Wij hebben in de vergunningsaanvraag de infiltratievoorziening gedimensioneerd in functie van de uitbreiding. Kan er bij de ontkoppeling in de straat geëist worden dat de hele woning aangesloten wordt op de infiltratievoorziening?

5 september 2022 - laatste update 16 september 2022


afstand van infiltratiekratten tot gebouwen en perceelsgrens

Kunnen we ergens een minimale afstand terugvinden tussen de inplanting van infiltratiekratten en de perceelsgrens? De fundering van een gebouw? De Kelder? Zijn hier ook wettelijke bepalingen?

17 mei 2022


Toepassing hemelwaterverordening voor een landbouwloods

Bij een landbouwloods wil men achteraan een koeienstal bijbouwen van een 1432m2. De reeds bestaande loods heeft geen regenafvoergoten, het water infiltreert dus op eigen terrein in de bodem. Om de afwaterende oppervlakte te bepalen, moet ik dan alleen de oppervlakte van de nieuwe loods in rekening brengen als hier wel regenafvoeren voorzien worden? Indien men bij de landbouwloods ook het water op eigen terrein in de bodem laat infiltreren, dan moet men geen infiltratie voorzien? Indien men het regenwater zou opvangen in regenwaterputten en het water gebruikt voor beregening van hun gewassen op hun velden en men de overloop van de regenwaterputten NIET aansluit op de riolering, moet men dan infiltratieputten voorzien?

28 juni 2021


Overloop zwembad

De bouwheer wenst bij zijn nieuwbouwwoning een zwembad te plaatsen. Hoe gaan we best om met het zwembad? Wordt dit meegerekend bij de verharding? Mag de overloop aangesloten worden op de RWA ( infiltratie) of beter op de DWA gezien het chloorwater.

10 december 2020


Infiltreren in drinkwatergebied type 3?

De GSV Hemelwater verbiedt het infiltreren van hemelwater in drinkwatergebieden van het type 1 en 2. Is infiltratie toegelaten in drinkwatergebieden van het type 3?

13 december 2017


Infiltratie: betonnen infiltratiesystemen

Rondom een geperforeerde infiltratieput brengt men standaard drainerend materiaal aan om de infiltratie te bevorderen en het buffervolume van de infiltratievoorziening te verhogen. Bestaan er voorschriften voor het type drainerend materiaal (korrelgrootte?) en de dikte van de drainerend koffer rondom de put?

14 december 2016


GSV Hemelwater: in mindering te brengen dakopppervlakte bij een eengezinswoning

We wensen een stedenbouwkundige vergunning in te dienen voor de nieuwbouw van een eengezinswoning. Volgens de gewestelijk stedenbouwkundige verordening hemelwater zijn wij verplicht te voorzien in een hemelwaterput met een minimale inhoud van 5.000l en in een infiltratievoorziening. Voor de verplichte plaatsing van de hemelwaterput mogen wij 60m² dakoppervlakte in mindering brengen van de afwaterende oppervlakte, nodig voor de dimensionering van de infiltratievoorziening. Mogen wij meer dan 60m² dakoppervlakte in mindering brengen van de afwaterende oppervlakte indien wij voorzien in een grotere hemelwaterput?

8 juni 2016 - laatste update 14 november 2016


GSV hemelwater: overloop infiltratievoorziening

Ben ik volgens de GSV hemelwater verplicht een overloop te plaatsen op een infiltratievoorziening?

8 juni 2016 - laatste update 17 augustus 2016


GSV Hemelwater: aansluiting afvoer dakuitbreiding

Ben ik volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater verplicht het dak van een uitbreiding eerst aan te sluiten op de bestaande hemelwaterput, alvorens te verlopen naar de nieuwe infiltratievoorziening?

8 juni 2016


Infiltratie: bodemkaart

We willen bij een project indicatief de infiltratiegevoeligheid van de bodem nagaan en raadplegen daarom de bodemkaart (www.geopunt.be). Deze geeft aan dat de bodem van ons project onder de categorie ‘Kunstmatige gronden’ valt. Hoe dient dit te worden geïnterpreteerd? Is deze grond geschikt voor infiltratie?

8 juni 2016 - laatste update 15 november 2016


GSV Hemelwater: rieten daken

Wij zijn bezig met de opmaak van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de bouw van een woning met een rieten dak. Het hemelwater dat op het rieten dak valt, wordt opgevangen in koperen goten. Mag/Moet de afvoer van het rieten dak afgeleid worden naar de hemelwaterput voor hergebruik, of gaat de voorkeur zoals bij groene daken uit om de afvoer aan te sluiten op een infiltratievoorziening?

8 juni 2016


GSV Hemelwater: berekening infiltratieoppervlakte

Wij hebben op kantoor een discussie over de berekening van de infiltratie oppervlakte bij ondergrondse infiltratiekratten. Moeten zowel het ondervlak als de zijvlakken als infiltratieoppervlakte in rekening gebracht worden?

8 juni 2016 - laatste update 11 september 2017


GSV Hemelwater: plaatsing hemelwaterput bij een uitbreiding

We zijn bezig met het opmaken van de bouwaanvraag voor een uitbreiding van een eengezinswoning. Bij het invullen van het hemelwaterformulier hebben we echter nog een vraag. Omdat het om een nieuwe uitbreiding gaat, zijn we niet verplicht om een hemelwaterput te voorzien. De bouwheer wil echter wel graag een hemelwaterput voorzien. Dus bij het onderdeel ‘Berekening van de afwaterende oppervlakte ’ bij vraag 22 antwoorden we nee en gaan we naar vraag 27. Maar als deze hemelwaterput wel verplicht was mochten we bij vraag 23 de oppervlakte verminderen met 60 m² waardoor er minder infiltratievoorziening moet worden voorzien. Is het mogelijk om deze 60 m² toch in mindering te brengen?

8 juni 2016


Afvalwater: aansluiting overloop IBA

Wij breiden een woning uit in buitengebied. Aangezien de uitbreiding groter is dan 40m², valt het project onder het toepassingsgebied van de GSV hemelwater. Het hemelwater wordt conform de GSV hemelwater aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de infiltratievoorziening wordt aangesloten op een verderop gelegen beek. Het afvalwater wordt aangesloten op een IBA. Momenteel is voorzien om de overloop van de IBA afzonderlijk aan te sluiten op de verderop gelegen beek. Mag de overloop van de IBA eventueel aangesloten worden op de infiltratievoorziening?

8 juni 2016 - laatste update 17 augustus 2016


GSV Hemelwater: bufferen bij een woning

We zijn bezig met de opmaak van een dossier voor de bouw van een eengezinswoning. De bodem van het project is slecht doorlatend. Volgens de bepalingen van de GSV hemelwater zijn we verplicht om te bufferen als infiltratie niet mogelijk is. De GSV hemelwater legt echter geen ledigingsdebiet op voor projecten waarvan de afwaterende oppervlakte kleiner is dan 2500m². Hoe moeten wij hiermee omgaan?

8 juni 2016 - laatste update 17 augustus 2016


GSV Hemelwater en infiltratie op eigen terrein

In de Hemelwaterverordening staat dat de regels “van toepassing zijn op overdekte constructies en verhardingen, tenzij het hemelwater dat erop valt op eigen terrein in de onverharde zone infiltreert zonder dat hiervoor een afvoersysteem moet worden aangelegd, met uitzondering van dakgoten en standpijpen.” Wat betekent die uitzondering concreet?

5 september 2023 - laatste update 6 september 2023


toepassing hemelwaterverordening bij natuurlijke infiltratie

De afvoer van het dak gaat naar een hemelwaterput en de overloop komt uit op het maaiveld. Het regenwater komt dus in de tuin terecht. Valt dit onder 'Delen van de overdekte constructies waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze infiltreert op eigen terrein in de bodem’?

4 juli 2023


Downloads

Presentaties

2015_NAV Infosessie_Hemelwaterinfiltratie_Infiltreren op particulier domein

17 augustus 2016 - laatste update 20 september 2016


Presentaties

2015_NAV Infosessie_Hemelwaterinfiltratie_Infiltreren op openbaar domein

17 augustus 2016


Presentaties

2014_NAV Infosessie_GSV Hemelwater_Vormen van infiltratie

17 augustus 2016


NAV Syllabi

Klimaatrobuust ontwerpen tegen droogte en overstromingen

16 november 2021 - laatste update 25 november 2021


NAV Syllabi

Infosessie: Infiltreren op het particulier en openbaar domein

10 oktober 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 118 - mei - juni 2023

21 juni 2023


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 108 (mei - juni)

8 juli 2021


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 91 (januari - februari 2018)

2 februari 2018 - laatste update 17 december 2018


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)

25 augustus 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 35 (jan-feb-maa 2015)

23 augustus 2016 - laatste update 26 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 75 (november - december 2014)

19 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 80 (november - december 2015)

19 augustus 2016


Agenda

Studiedag

Studiedag en demonstratie infiltratie (VMM)

6 juni 2017


Lezing

Waterbewust bouwen (op de Aquarama Trade Fair)

11 oktober 2022 - laatste update 14 oktober 2022


Infosessie

Klimaatrobuust ontwerpen tegen droogte en overstromingen

20 september 2021 - laatste update 23 november 2021


Infosessie

Klimaatrobuust ontwerpen tegen droogte en overstromingen

20 september 2021 - laatste update 12 oktober 2021


Infosessie

EPB en Water voor starters

8 september 2016 - laatste update 20 oktober 2016


Shop

NAV publicaties

Infiltratiewaaier: Overzicht verschillende types infiltratiesystemen

De Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 2013 zet maximaal in op de vertraagde afvoer van hemelwater. De klemtoon ligt op het optimaal hergebruiken en het in de grond infiltreren van hemelwater.

27 september 2016 - laatste update 12 oktober 2016


NAV publicaties

Waterbewust bouwen: Code van goede praktijk

Wil je als architect ‘the extra mile’ gaan voor een waterbewuste inrichting van onze gebouwen en omgeving? Dan is de Code goede praktijk iets voor jou.

28 juni 2024


Projecten

COOCK - VLAIO

Waterbewust bouwen

In dit project wil NAV samen met haar partners de weerbaarheid versterken van de bebouwde omgeving tegen droogte en waterschaarste door de toepassing van individuele en collectieve innovatieve technologieën op het vlak van:

23 juni 2022 - laatste update 4 juli 2022


Nieuws

Nieuws

Studiedag en demonstratie infiltratie (VMM)

De VMM organiseert een studievoormiddag rond infiltratie met aansluitend een demonstratie van infiltratietechnieken.

6 juni 2017


Nieuws

Technisch achtergronddocument verduidelijkt nieuwe hemelwaterverordening

NAV werkte mee aan een handig Technisch achtergronddocument dat de nieuwe, aangescherpte regels rond hergebruik, infiltratie en buffering van regenwater verduidelijkt voor architecten.

26 september 2023 - laatste update 2 oktober 2023


Nieuws

Regels rond vrijstelling, melding en hemelwater gewijzigd

8 september 2016 - laatste update 10 oktober 2016


Nieuws

NAV lanceert website Waterbewustbouwen.be

Alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen op één webstek.

14 september 2016 - laatste update 26 september 2016


Rondetafel

'Je moet niet circulair doen om circulair te doen. Denk liever na over de invulling en het doel'

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) en de Vlaamse Confederatie Bouw organiseerden op 8 maart in Hogeschool Odisee in Aalst het rondetafelgesprek 'Hoe kunnen we (de samenwerking bij) circulair bouwen stimuleren?'

7 april 2022 - laatste update 30 juni 2022


Nieuws

Stad start met Waterplan

5 maart 2018


Nieuws

“We moeten verdichten, maar er is een limiet”

De eerste Gentse stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele is nu ruim een jaar aan de slag en lanceerde in november zijn visienota.

1 februari 2019 - laatste update 5 februari 2019


Nieuws

Nieuw in 2020-2021 (4): Wordt verwacht

De BEN-standaard, het instrumentendecreet en nieuwe keuringen voor waterinstallaties: dat zijn de meest concrete zaken die in de pijplijn zitten. Maar verwacht je ook aan een nieuw AREI, een asbestattest en vernieuwde normen rond akoestiek en brand.

9 januari 2020 - laatste update 14 januari 2020


Architectuur

Project in de kijker: Provinciehuis Antwerpen, klimaatvriendelijke landmark (XDGA)

Vormgeving, constructie, inplanting, omgevingsaanleg en de technologie low & zero carbon (LZC) verlenen het project een in meerdere opzichten iconisch karakter.

12 juni 2020


Nieuws

Toch vergunning voor appartementen in overstromingsgevoelig gebied in Halle

De provincie Vlaams-Brabant heeft toch een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van drie appartementsgebouwen langs de Zenne in Halle.

11 augustus 2021


event

Ontwerp jij al klimaatrobuust tegen droogte en overstromingen? - ARCHITECT@WORK

Op donderdag 21 en vrijdag 22 oktober vindt ARCHITECT@WORK plaats in Kortrijk Xpo. De tiende editie in de thuisstad wordt zoals gewoonlijk omkaderd door tal van seminars en randmanifestaties.

7 oktober 2021


event

Klimaat- en energiebewust ontwerpen: 4 boeiende NAV-sessies in november

Onze sector speelt een sleutelrol in de transitie naar een klimaatneutrale toekomst. Om architecten bij deze enorme uitdaging te ondersteunen, organiseert NAV in november drie boeiende infosessies en een inspirerend werfbezoek.

3 november 2021


waterbewust bouwen

NAV zet zijn schouders onder het project Waterbewust Bouwen

De daling van de grondwaterstanden verplicht ons om de droogte in Vlaanderen structureel aan te pakken. Tegelijk moeten we ons beter wapenen tegen overstromingen. Met het project Waterbewust Bouwen wil NAV meewerken aan oplossingen.

15 maart 2022


Nieuws

Architect Francis Kéré wint Pritzker Prize - portret van een bruggenbouwer tussen twee culturen

De Pritzker Prize gaat dit jaar naar architect Francis Kéré uit Burkina Faso. Die prestigieuze eer heeft hij te danken aan zijn jarenlange inzet voor zijn geboortestreek.

15 maart 2022 - laatste update 24 maart 2022


oproep

Jouw project als waterbewust pilootproject? Reken op onze begeleiding en media-aandacht

Heb je al ervaring opgedaan met innovatieve technieken voor Waterbewust Bouwen? Dan kan jouw project als voorbeeld gebruikt worden om de opgedane kennis te verspreiden en er uit te leren.

31 maart 2022 - laatste update 24 mei 2022


Nieuws

Geef ruimte aan water, anders maakt het die ruimte zelf

Dat is de hoofdboodschap van het waterrapport dat een multidisciplinair expertenpanel opgesteld heeft. NAV-adviseur en experte in waterbewust (ver)bouwen, Silvia De Nolf, werkte mee aan het rapport.

12 augustus 2022 - laatste update 16 augustus 2022


Nieuws

Wat denk jij van de nieuwe hemelwaterverordening?

De Vlaamse regering keurde een eerste versie van een nieuwe hemelwaterverordening goed op 15 juli 2022. Ontdek de belangrijkste wijzigingen en geef jouw feedback als architect.

17 augustus 2022 - laatste update 23 september 2022


Nieuws

Grote Markt Sint-Niklaas: steenvlakte wordt blauwgroen plein

Sint-Niklaas bindt de strijd aan tegen het stedelijk hitte-eilandeffect. Met haar 32.000 m² is de Grote Markt van Sint-Niklaas het grootste marktplein van het land, maar door de verharding is het ook een hitte-eiland bij uitstek.

23 augustus 2022


Nieuws

Bufferen, infiltreren én beleven: Cityriver in Oostende wint FEBE Elements Award

FEBE, de Federatie van de Betonindustrie, heeft op 27 oktober haar jaarlijkse Elements Awards uitgereikt.

28 oktober 2022


Nieuws

Update over de nieuwe hemelwaterverordening: wat betekent dit voor architecten?

In augustus vroegen we jouw mening over de eerste versie van de nieuwe hemelwaterverordening van de Vlaamse regering. We gingen aan de slag met de feedback en geven je nu graag een update over dit dossier.

6 december 2022 - laatste update 24 januari 2023


Interview

“Water moet sturend zijn voor ruimtelijke inrichting”

We praten met minister Zuhal Demir over de blue deal en bouwen in overstromingsgebied. Uiteraard hebben we het ook over de rol van de architect in dit dossier.

27 juni 2023 - laatste update 4 juli 2023


belangenbehartiging

GSV hemelwater: NAV zorgde voor aanpassing en wil meer duidelijkheid over uitzonderingen

Met NAV steunen we uiteraard de principes uit de verordening, maar helaas werden die niet altijd vertaald in heldere regels.

13 december 2023


Innovatie

Innovatie

ACO Garden stelt nieuw infiltratiesysteem en modulaire afvoerput voor

Europoint en Infiltra 2.0 doen hun intrede in het assortiment van ACO Garden.

29 mei 2020 - laatste update 9 juni 2020


Innovatie

Toenemende verstedelijking vereist oplossingen om overstromingen tegen te gaan

Om die problemen tegen te gaan, voorziet Stormtech een snelle, kwalitatieve en betaalbare oplossing. De Stormtech infiltratietunnels worden voornamelijk onder parkeerterreinen, wegen en bebouwde oppervlakken geplaatst om het regenwater tijdelijk vast te houden.

22 januari 2019


Innovatie

Weet u zeker dat uw onderdakfolie nog functioneel is na veroudering?

Onafhankelijke testen tonen aan dat DuPont™ Tyvek® onderdakmembranen zelfs bij veroudering waterdicht blijven.

1 juni 2017


Innovatie

ACO lanceert nieuw gietijzeren gootrooster: Euroline Voronoï

ACO Garden brengt een nieuw gietijzeren rooster op de markt: Euroline Voronoï. Het voronoï-design heeft een erg natuurlijke en organische uitstraling.

21 mei 2019 - laatste update 17 juni 2019


Innovatie

Discrete waterafvoer sluit naadloos aan bij strakke, minimalistische nieuwbouwwoning

Bij de bouw van een moderne nieuwbouwwoning in het Limburgse Halen, ging architectenbureau ACHTEN ARCHITECTUUR voor een strakke en tegelijkertijd moderne look.

13 februari 2020 - laatste update 16 juni 2020


Innovatie

Unieke KWS-afscheider op maat voor rioolsanering in Mechelen

Voor de productie en levering van die unieke KWS-afscheider werd een beroep gedaan op de expertise van ACO.

6 oktober 2020


Innovatie

Elegant en discreet afwateren in de tuin met de nieuwigheden van ACO

Ook in deze bizarre tijden staat ACO niet stil. Zo wordt het gamma ACO Garden omgedoopt tot 'ACO House & Garden'. 'We willen hierbij complete watermanagement oplossingen bieden.'

2 april 2021


Innovatie

Nieuwe SOPREMA uitvalsbasis: een parel van ecologische industriebouw

Technologie en ecologie gaan hand in hand bij de realisatie van dit hoogwaardig industrieel gebouw met een sterke vormentaal en een kleine voetafdruk.

10 november 2021


Innovatie

Recticel Insulation lanceert isolatieoplossingen met biocirculaire grondstoffen

Recticel Insulation lanceert een reeks polyurethaanoplossingen geproduceerd met 1/4 biocirculaire grondstoffen volgens het ‘Mass Balance’-principe.

6 juni 2023


Innovatie

Klimaatadaptief bouwen: verzekering voor een aangenaam woonklimaat

Wienerberger neemt hierin het voortouw. De fabrikant brengt een allesomvattend gamma om klimaatadaptief en natuurinclusief te bouwen.

1 maart 2024


Innovatie

Reynaers Aluminium lanceert SlimWall 35: het ultraslanke glasgevelsysteem

Minimalistisch ontwerp en creatieve vrijheid voor gevels met SlimWall 35 van Reynaers Aluminium.

27 maart 2024


Innovatie

Van vervallen slachthuishallen tot duurzame hightech campus

Voor de gecarbonateerde buitengevel opteerde het bouwteam voor StoCryl RB dat zich uitstekend leent voor het herstellen van beton dat aangetast is door carbonatatie.

14 mei 2024