Wanneer de maatschap kan worden beschouwd als een btw-belastingplichtige (ze verricht op regelmatige tijdstippen, op zelfstandige basis en tegen een vergoeding, leveringen en/of diensten) heeft ze dezelfde rechten en plichten als om het even welke andere btw-plichtige
 • Gewone btw-plichtige indien er een btw-nummer werd toegekend aan de maatschap.
   

Beslist men om een btw-nummer aan te vragen op naam van de maatschap, staat dit los van eventuele btw-nummers die toegekend zouden zijn aan de maten. Wanneer de maatschap kan worden beschouwd als een btw-belastingplichtige (ze verricht op regelmatige tijdstippen, op zelfstandige basis en tegen een vergoeding, leveringen en/of diensten) heeft
ze dezelfde rechten en plichten als om het even welke andere btw-plichtige. Ze ressorteert voor de btw onder het kantoor van de regio waar haar administratieve zetel is gevestigd.


Hieruit volgt dan ook dat de maatschap de uitgaande facturen zal moeten opmaken, btw-aangiften zal moeten indienen, een aparte btw-boekhouding zal moeten voeren,...

 

 • Recht op aftrek van btw.


Om de btw op de aankoopfacturen te kunnen recupereren, moeten de facturen opgemaakt worden op naam en btw-nummer van de maatschap of expliciet de naam van alle maten vermelden alsook hun btw-nummers. Facturen die enkel de naam of het btw-nummer van één van de maten vermelden, voldoen in principe niet. Zo is er bijvoorbeeld geen rechtop aftrek van btw in hoofde van de maatschap wanneer een maat zijn personenwagen gebruikt voor beroepsdoeleinden van de maatschap. De maatschap heeft immers geen rechtspersoonlijkheid, zodat er geen verzekering op haar naam kan worden afgesloten en de facturen niet op naam en btw-nummer van de maatschap zal staan. Hetzelfde geldt voor facturen van elektriciteit, gas, water. De btw-administratie zou hier echter tolerant mee
kunnen omspringen. Wanneer een factuur op naam van slechts één van de maten staat, en de dienst of het goed enkel bruikbaar is voor een belastbare werkzaamheid van de maatschap, aanvaardt de administratie mogelijks het recht op aftrek in hoofde van de maatschap.


In plaats van op de goede wil van de btw-administratie te rekenen, kan een belastingplichtige maat natuurlijk dergelijke kosten vanuit zijn persoonlijk btw-nummer doorrekenen aan de maatschap en het recht op aftrek in zijn hoofde claimen.

 

 • Inbreng in een maatschap.
   

Als een vennootschap of een natuurlijke persoon haar/zijn activiteiten (lees: algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling) in de maatschap inbrengt, is daarop geen btw verschuldigd. De overdracht van een bedrijfstak of
algemeenheid van goederen wordt geacht buiten toepassingsgebied van btw plaats te vinden.


Maar, de inbreng van bijvoorbeeld een materieel vast actief in de maatschap maakt btw dan weer wel opeisbaar indien de overdrager een belastingplichtige is. Dit wordt beschouwd als een terbeschikkingstelling waarop btw moet worden afgedragen.

 

 • Uittreding uit de maatschap.


Hoe zit het met de btw als een maat uittreedt uit de maatschap?

 

 

 • Er is geen btw verschuldigd wanneer als één van de maten zijn aandeel in de maatschap overdraagt aan de overgebleven maten.
 • Er is wel btw verschuldigd indien het gaat om de overdracht van een materieel goed naar een maat. De btw wordt dan berekend op de normale waarde van het goed.
   
 • Uitbreng in een maatschap.
   

Bij een stopzetting van de economische activiteit in hoofde van de maatschap zijn er twee mogelijkheden.
 

 • Ofwel wordt de volledige activiteit overgedragen naar een andere btw-belastingplichtige, eventueel een van de maten. In dat geval is er geen btw verschuldigd, aangezien de overdracht van een algemeenheid van goederen wordt geacht plaats te vinden buiten toepassingsgebied van btw.
 • Ofwel vindt een verdeling van het patrimonium plaats met het oog op de opheffing van de onverdeeldheid waarin de maten zich bevinden. In dat geval is er btw verschuldigd op de overdracht van het onverdeeld aandeel dat de maten extra verwerven (dus niet op de totale waarde van het verworven goed), tenminste indien zij btw-belastingplichtig zijn.