We overlopen de fiscale verplichtingen van de maatschap bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam.
 • Fiscale gevolgen bij de oprichting.


Als de vennoten beroepsactiva ‘inbrengen’ in de maatschap, ontstaat er een mede-eigendom tussen de vennoten. De overdracht van zakelijke rechten kan eventueel aanleiding geven tot een meerwaardebelasting. Dat geldt ook voor
de inbreng van zakelijke rechten, bv. het vruchtgebruik op een onroerend goed. Er is geen meerwaarde verschuldigd als het gaat om een ‘inbreng van genot’. De belastbare meerwaarde bestaat uit het positief verschil tussen de verkoopwaarde en de fiscale boekwaarde van het actief. Eventueel kan de overdracht van onroerende zakelijke rechten fiscaal worden beschouwd als een ‘divers’ inkomen. Dat is het geval als de rechten binnen 5 jaar (voor gebouwde onroerende goederen) of binnen 8 jaar (voor gronden) na verwerving worden overgedragen.

 

 • Fiscale transparantie tijdens het bestaan.


De maatschap heeft juridisch noch fiscaal rechtspersoonlijkheid en wordt dan ook nooit onderworpen aan de vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting. De winsten of baten worden geacht rechtstreeks te zijn verworven bij de vennoten (vennootschappen of natuurlijke personen), en worden daar ook rechtstreeks belast.

 

 • Bepaling van de belastbare winsten/baten.


Aan de hand van het boekhoudrecht of van het fiscaal recht indien dat afwijkt van het boekhoudrecht, moet eerst het netto resultaat van de maatschap worden bepaald. De maatschap moet dus in de regel afzonderlijke rekeningen en boeken bijhouden. De kosten en opbrengsten van de maatschap moeten met andere woorden worden geboekt.

 

 • Toerekening van de winst of het verlies.


De vennoten zijn belastbaar op hun aandeel in het resultaat van de maatschap.
Belastbaar zijn:
 

 • de opnemingen en uitkeringen van winsten/baten van het boekjaar,
 • de niet-uitgekeerde winsten/baten,
 • de zogenaamde verworpen uitgaven.
   

Dit wordt overeenkomstig de contractuele bepalingen verdeeld over de vennoten. Bij gebrek aan contractuele bepalingen gebeurt de verdeling volgens het hoofdelijk aandeel.


De belasting wordt geheven op het moment van effectieve uitkering. Voor de winsten/baten die niet effectief worden uitgekeerd, gebeurt dat op de datum dat de jaarrekening wordt afgesloten of, als er geen boekhouding wordt gevoerd, op 31 december van het inkomstenjaar.

 

 • Meerwaarden.
   

Het resultaat van de maatschap omvat niet alleen het resultaat van de gewone activiteit, maar ook de verwezenlijkte meerwaarden die worden gerealiseerd op de activa van de maatschap. De fiscale behandeling van de meerwaarde moet beoordeeld worden op basis van de eigen belastingssituatie van elk van de vennoten afzonderlijk.

 

 • Verliezen.


De geboekte verliezen worden geacht rechtstreeks door de vennoten te zijn geleden. De verliezen worden dus verdeeld over de vennoten volgens de contractuele bepalingen (met een verbod op een leeuwenbeding) of volgens het hoofdelijk aandeel.

 

 • Aangifte.


De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en is dus niet onderworpen aan vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting. De vennoten zijn belastbaar en moeten elk een eigen belastingaangifte indienen, waarin zij
hun aandeel in het resultaat van de maatschap aangeven. Vennoten-rechtspersonen moeten een aangifte doen in de vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting. Vennoten-natuurlijke personen moeten de aangifte in de
personenbelasting verrichten.