In 2009 zet A2D Architects een samenwerking op met het architectenbureauY voor de ontwikkeling van een woongebied met park, 22 starterswoningen en 45 sociale huurwoningen. De opdracht werd verworven via een wedstrijd en wordt uitge- voerd via een gewone openbare aanbesteding. De partners hebben gelijkwaardige maar aanvullende competenties.Y doet ook infrastructuur en stedenbouw.
 • Samenwerkingsprotocol

 

In het samenwerkingsprotocol werden onder andere volgende zaken vastgelegd.

 

 • A2D Architects is verantwoordelijk en treedt op als leider. De tijdelijke vennootschap valt onder de btw van A2D Architects, zodat de samen- werking geen afzonderlijke btw-plichtige is. A2D Architects staat in voor het algemeen secretariaat en de boekhouding.
 • De taakverdeling wordt in het contract met de opdrachtgever als volgt vastgelegd. Y staat in voor de opmaak van de stedenbouwkundige studie voor het hele project. Y en A2D staan samen in voor het ontwerp, de opvolging en de leiding van de opdrachten architectuur en openbare ruimte. Onderling wordt afgesproken dat Y de stadswoningen met par- king voor zich zal nemen en A2D Architects de woningen en de parking voor de sociale huisvestingsmaatschappij.
 • Alle erelonen worden in een pot gestopt. De ereloonpercentages, die hoger liggen voor de stadswoningen dan voor de sociale woningen, worden herberekend naar een gemiddelde. Dat gemiddelde percentage wordt toegepast op alle deelopdrachten. Bij het samenwerkingsprotocol wordt een gedetailleerde berekening gevoegd.
 • De partijen van de tijdelijke vennootschap verklaren zich solidair verantwoordelijk ten opzichte van de opdrachtgever voor de goede uitvoering van de prestaties conform de voorwaarden en modaliteiten van het contract met die opdrachtgever. De tijdelijke vennootschap sluit voor de opdracht een gezamenlijke verzekering beroepsaansprakelijkheid af, met inbegrip van de decennale, onder de vorm van een eenmalige premie. Elke partner draagt de kosten daarvan à rato van de erelonen die hij zal ontvangen.

 

 • Evaluatie.
  • Positieve punten
   • De competenties van gelijkaardige partners maken een kruisbestuiving mogelijk.
   • Dankzij de gelijkaardige competenties kunnen de prestaties gemakkelijk worden herverdeeld.
   • Doordat elke partner zijn projectgebied had, rezen er geen discussies over al dan niet geleverde prestaties.
  • Aandachtspunten
   • Omdat de opdrachtverdeling en de te leveren prestaties werden gewijzigd, moesten het protocol en de verdeelsleutel worden aangepast. Dat vergde de nodige besprekingen over een nieuwe herverdeelsleutel. Het resultaat van die besprekingen moet ook worden vastgelegd in een addendum aan het samenwerkingsprotocol.
  • De financiële afwikkeling was erg complex.
  • De partners moeten een gelijkaardige werkmethodiek en dito kwaliteitseisen hebben.